Regulamin

Regulamin strony internetowej

Dietetyk Karoliny Kowalskiej

https://dietetyk-kowalska.pl/

 

1. Postanowienia ogólne

1.1 Niniejszy regulamin stanowi wykonanie obowiązku z art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr. 144 poz. 1204, z późniejszymi zmianami, dalej jako: u.ś.u.d.e.) oraz określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną (dalej jako: Usługi) za pośrednictwem strony internetowej https://dietetyk-kowalska.pl/ (dalej jako: Strona) oraz warunki świadczenia Usług.

1.2 Podmiotem prowadzącym stronę i jednocześnie właścicielem serwisu dostępnego na Stronie jest dietetyk Karolina Kowalska.

1.3 Niniejszy regulamin jest udostępniony nieodpłatnie na stronie internetowej https://dietetyk-kowalska.pl/regulamin w formie umożliwiającej jego utrwalenie, przechowywanie oraz odtwarzanie przez użytkownika, który korzysta ze Strony.

 

2. Definicje

2.1 Określenia użyte na potrzeby niniejszego Regulaminu, które są pisane dużą literą oznaczają:

2.1.1 Cennik – ustalone opłaty za Usługi, zamieszczone na Stronie w zakładce „Współpraca”,

2.1.2 Formularz – formularz kontaktowy, umożliwiający kontakt z Usługodawcą, udostępniony na Stronie w zakładce „Kontakt”, gdzie Usługobiorca podaje dobrowolnie swoje dane kontaktowe, w tym imię i nazwisko oraz adres e-mail,

2.1.3 Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://dietetyk-kowalska.pl/regulamin/,

2.1.4 Usługa – każda z usług świadczonych przez dietetyk Karolinę Kowalską drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony,

2.1.5 Usługodawca – dietetyk Karolina Kowalska, która świadczy Usługi za pośrednictwem Strony, określone w ofercie przedstawionej na Stronie, w szczególności z zakresu doradztwa żywieniowego, w tym sporządza indywidualne jadłospisy dietetyczne,

2.1.6 Usługobiorca – Każda osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usług.

 

3. Warunki korzystania ze Strony

3.1 Strona działa na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.

3.2 Korzystanie ze Strony jest nieodpłatne, dozwolone i dobrowolne.

3.3 W celu korzystania z Usług oprócz działającej sieci Internet konieczne jest posiadanie aktywnego adresu e-mail. Strona funkcjonuje na wszystkich dostępnych przeglądarkach internetowych.

3.4 Korzystanie ze Strony lub Usług jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.

3.5 Usługodawca może w dowolnym czasie zaprzestać świadczenia Usług, czasowo wstrzymać ich wykonywanie albo zmienić tryb ich świadczenia.

3.6 Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Strony. Usługobiorca powinien poinformować Usługodawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Strony.

 

4. Prawa i obowiązki Usługobiorcy. Tryb postępowania reklamacyjnego

4.1 Usługobiorcy są zobowiązani do korzystania ze Strony w sposób zgodny z treścią Regulaminu oraz poszanowaniem przepisów prawa.

4.2 Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.

4.3 Każdy Usługobiorca, w zakresie wynikającym z punktu 5 i 6 niniejszego Regulaminu, może zgłaszać zastrzeżenia, wady lub nieprawidłowości w świadczonych Usługach.

4.4 Odpowiedniego zgłoszenia należy dokonać na adres e-mail: kontakt@dietetyk-kowalska.pl lub przez Formularz, w temacie wiadomości wpisując „Reklamacja”.

4.5 Zgłoszenie powinno zawierać opis występującego problemu oraz dane kontaktowe Usługobiorcy, które umożliwią przekazanie przez Usługodawcę odpowiedzi na zgłoszenie dokonane przez Usługobiorcę.

4.6 Usługodawca udzieli odpowiedzi na reklamację nie później niż 14 dni od dnia uzyskania informacji o problemie zgodnie z powyższym punktem regulaminu. Każda reklamacja jest rozpatrywana indywidualnie.

4.7 W przypadku, gdy reklamacja Usługobiorcy zostanie uznana za zasadną, Usługodawca może zaproponować inną formę wykonania Usługi, w tym zmiany w jadłospisie, inną Usługę o tej samej wartości co reklamowana Usługa albo jeżeli jest to niemożliwe, Usługodawca może zwrócić część lub całość wniesionej przez Usługobiorcę opłaty za reklamowaną Usługę.

 

5. Usługi

5.1 Za pośrednictwem Strony, Usługodawca świadczy na rzecz Usługobiorcy usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Usługobiorcy zawarcia z Usługodawcą umowy o sporządzenie i dostarczenie indywidualnego jadłospisu dietetycznego zawierającego przepisy na 7 dni. Procedura zawarcia umowy opisana jest szczegółowo w punkcie 6

5.2 Usługi świadczone na rzecz Usługobiorcy są odpłatne.

5.3 Ceny Usług określane są na podstawie Cennika.

 

6. Procedura zawarcia umowy o sporządzenie i dostarczenie indywidualnego jadłospisu

6.1 Usługobiorca w celu zawarcia umowy o dostarczenie indywidualnego jadłospisu dietetycznego zgłasza się poprzez Formularz.

6.2 Usługodawca za pośrednictwem wiadomości e-mail przesyła Usługobiorcy wywiad oraz numer rachunku bankowego Usługobiorcy, na który przelewa należność za Usługę określoną na podstawie Cennika.

6.3 Usługobiorca odsyła wypełniony wywiad za pośrednictwem wiadomości e-mail oraz potwierdzenie dokonania płatności na rachunek Usługodawcy, co jest jednoznaczne zawarciem umowy z Usługodawcą.

6.4 Usługodawca w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wywiadu oraz potwierdzenia dokonania płatności przesyła na adres e-mail Usługobiorcy sporządzony jadłospis na 7 dni.

6.5 Możliwe są 2 zmiany w jadłospisie, po uprzednim zgłoszeniu uwag do jadłospisu przez Usługobiorcę.

6.6 Co tydzień, przez okres miesiąca od dnia przesłania przez Usługodawcę pierwszego jadłospisu, w ramach współpracy Usługodawca kontaktuje się z Usługobiorcą za pośrednictwem wiadomości e-mail w celu sprawdzenia postępów lub odpowiedzi na pytania co do jadłospisu.

6.7 Termin końcowy współpracy upływa po miesiącu od dnia przesłania przez Usługodawcę pierwszego jadłospisu. Usługobiorca ma możliwość przedłużenia współpracy o kolejny miesiąc za uprzednim zgłoszeniem tego Usługodawcy.

 

7. Odpowiedzialność Usługodawcy

7.1 Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak prognozowanych rezultatów w stanie zdrowia lub zmian w stanie zdrowia wynikających z niestosowania się do ustalonego jadłospisu.

7.2 Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak prognozowanych rezultatów w stanie zdrowia lub zmian w stanie zdrowia na skutek podania przez Usługobiorcę nierzetelnych, niepełnych informacji o swoim stanie zdrowia, w tym w szczególności informacji o chorobach, przez co jadłospis i zalecenia mogą nie być dostosowane do Jego stanu zdrowia.

7.3 Usługodawca ma prawo nie podjąć się współpracy lub w dowolnym momencie ją zakończyć, nie później jednak niż po pierwszej konsultacji lub otrzymaniu wywiadu żywieniowo-medycznego, w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

 

8. Prawa wyłączne do jadłospisów

8.1 Wszystkie produkty, w szczególności jadłospisy udostępniane przez Usługodawcę oraz artykuły na Stronie, stanowią utwory  w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których wyłączne prawa autorskie przysługują Usługodawcy – Dietetyk Karolinie Kowalskiej.

8.2 Rozpowszechnianie produktów przez Usługobiorcę bez zgody Usługodawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Usługodawcy do produktów elektronicznych i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

 

9. Zmiana Regulaminu

9.1 Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu w każdym czasie.

9.2 Zmiana treści Regulaminu staje się skuteczna z momentem zamieszczenia nowej wersji tekstu Regulaminu na Stronie lub z dniem, który zostanie wskazany w komunikacie o zmianie Regulaminu.

9.3 Aktualny Regulamin jest dostępny na Stronie.

 

10. Postanowienia końcowe

10.1 Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

10.2 W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1495 z późn. zm.).