Polityka prywatności

Polityka prywatności strony internetowej

Dietetyk Karoliny Kowalskiej

https://dietetyk-kowalska.pl/

1. Postanowienia ogólne

1.1 Polityka prywatności skierowana jest do użytkowników strony internetowej https://dietetyk-kowalska.pl/ i określa zasady gromadzenia i wykorzystywania danych użytkowników na potrzeby świadczenia usług drogą elektroniczną przez dietetyk Karolinę Kowalską.

1.2.Do niniejszego dokumentu zastosowanie mają odpowiednie przepisy, w szczególności Rozporządzenie parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako: RODO).

1.3 Administratorem danych osobowych, w rozumieniu RODO gromadzonych w związku z korzystaniem ze Strony i świadczeniem usług jest dietetyk Karolina Kowalska.

1.4 W sprawach związanych z przetwarzaniem danych przez Administratora można kontaktować się z wykorzystaniem następujących danych adresowych:

a) adres e-mail: kontakt@dietetyk-kowalska.pl,

b) formularz udostępniony na stronie https://dietetyk-kowalska.pl/ w zakładce „Kontakt”.

 

2. Definicje

2.1 Określenia użyte na potrzeby niniejszego Regulaminu, które są pisane dużą literą oznaczają:

a) Administrator – administrator w rozumieniu art. 4 pkt 7) RODO,

b) Dane osobowe – dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1) RODO,

c) Użytkownik – każda osoba korzystająca ze strony internetowej https://dietetyk-kowalska.pl/ oraz usługobiorcy korzystający z usług świadczonych drogą elektroniczną,

d) Strona – strona internetowa dietetyk Karoliny Kowalskiej pod adresem https://dietetyk-kowalska.pl/

 

3. Cel i podstawa prawna gromadzenia danych

3.1 Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zawartymi m.in. w RODO oraz Ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr. 144 poz. 1204, z późniejszymi zmianami, dalej jako: u.ś.u.d.e.), w szczególności na podstawie:

a) wyraźnej zgody użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

b) prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest realizowanie żądań użytkowników (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), oraz

c) gdy jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

3.2 Przetwarzanie Danych osobowych odbywa się przy zastosowaniu odpowiednich (technicznych oraz organizacyjnych) środków bezpieczeństwa, odpowiednich do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług.

3.3 Dane mogą być przetwarzane przez Administratora w celu:

a) analizy ruchu sieciowego, zapewnienia bezpieczeństwa w ramach Strony oraz dostosowywania treści do potrzeb użytkowników na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

b) sporządzenia indywidualnego jadłospisu dietetycznego, prowadzenia korespondencji w celu kontroli postępów lub zmiany jadłospisu.

3.4 Odbiorcami Danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa.

3.5  Odbiorcami danych mogą być podmioty zajmujące się obsługą systemów informatycznych umożliwiających komunikowanie się z Użytkownikami, lecz tylko w takim zakresie, w jakim jest to potrzebne do wykonywania usługi.

 

4. Zakres gromadzonych danych

4.1 Danymi osobowymi zbieranymi przez Administratora są w szczególności adres poczty elektronicznej, numer telefonu, imię i nazwisko oraz dane konieczne do sporządzenia indywidualnego jadłospisu, dotyczące w szczególności wagi i wzrostu.

4.2 Dane osobowe zbierane są przez Administratora głównie poprzez formularz udostępniony na stronie, wywiad dotyczący stanu zdrowia udostępniany przez Administratora oraz narzędzie Google Analytics związane z analizą ruchu sieciowego na stronie.

 

5. Uprawnienia Użytkowników wynikające z RODO

5.1 Podanie danych w celach związanych ze świadczeniem usług przez dietetyk Karolinę Kowalską jest dobrowolne. Podanie Danych osobowych przez Użytkownika jest jednak niezbędne w celu prawidłowego wykonania usługi.

5.2 Użytkownik może w każdym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych kontaktując się z Administratorem.

5.3 Użytkownik ma prawo:

a) żądać od Administratora wglądu do Danych osobowych, a także otrzymania ich kopii (art. 15 RODO);

b) żądać od Administratora sprostowania Danych osobowych nieprawidłowych lub uzupełnienia Danych osobowych niekompletnych (art. 16 RODO).

c) żądać od Administratora usunięcia Danych osobowych (art. 17 RODO);

d) żądać od Administratora ograniczenia przetwarzania Danych osobowych (art. 18 RODO);

e) żądać od Administratora przeniesienia Danych osobowych go dotyczących, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (art. 20 RODO);

f) wnieść sprzeciw w dowolnym momencie – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących go Danych osobowych (art. 21 RODO);

g) wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez Administratora Danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

6. Czas przechowywania danych

6.1 Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub do czasu wykonania usługi, z zastrzeżeniem punktu 6.2.

6.2 Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane nie dłużej jednak niż przez okres niezbędny do upływu terminu przedawnienia roszczeń Administratora lub przeciwko Administratorowi.

 

7. Pliki cookies

7.1 Strona wykorzystuje pliki cookies (małe pliki tekstowe), które są zapisywane przez Stronę w trakcie jej przeglądania i przechowywane na urządzeniu (komputerze, urządzeniu mobilnym), na którym Użytkownik Strony ją przegląda.

7.2 Informacje pozyskane za pośrednictwem cookies oraz podobnych technologii nie są łączone z innymi Danymi osobowymi Użytkowników Strony, nie służą też do ich identyfikacji przez Administratora.

7.3 Pliki cookies są stosowane ze względu na konieczność zapewnienia prawidłowego działania strony oraz dla celów statystycznych takich jak badanie popularności zakładek czy też badanie popularności poszczególnych usług.

7.4 Korzystanie przez Administratora z plików cookies nie wiąże się w żaden sposób z przetwarzaniem Danych osobowych w rozumieniu RODO.

7.5 Użytkownik może uniemożliwić przechowywanie plików cookies przez odpowiednie skonfigurowanie przeglądarki internetowej (np. korzystanie z trybu przeglądarki „incognito” ) jak również może usunąć przechowywane pliki ze swojego urządzenia poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej.

 

8. Postanowienia końcowe

8.1 Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy, w szczególności przepisy RODO.